وقتی تسلیم نشی این اتفاق میافته!

اسکار فیگواریای ۲۱ ساله اولین بار بود که در المپیک شرکت کرد و رویای قهرمانی در سر داشت اما نتوانست کاری از پیش ببرد…المپیک بعدی را تلاش کرد…مصدوم شد….دوباره تلاش کرد…دوباره نتوانست….اما او نمی‌خواست تلسیم شود تا اینکه……!
وقتی تلسیم نشی این اتفاق میافته!