0

چرا دوره مدیریت زندگی را انتخاب کردیم؟ چه اتفاقی در این دوره خواهد افتاد؟

جلسه مقدمه - بخش اول

برای مشاهده دوره مدیریت زندگی ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات بیشتر دوره مدیریت زندگی