مرور برچسب

آرایش هفت سین

هفت سین موفقیت شما (در سال جدید وارد باشگاه افراد موفق دنیا شوید) – قسمت دوم

 سال کهنه رفته است و سال جدید آمده شما هفت سین موفقیت تان را چیده اید؟ بهترین تغییر در چنین لحظه هایی، بازبینی روزهای رفته و کارهای انجام داده و نیز، اصلاح آنهاست. با این روند است که فوق العاده یاد می گیریم. حالا که یک سال جدید آمده است،…

هفت سین موفقیت شما (در سال جدید وارد باشگاه افراد موفق دنیا شوید)

 سال کهنه رفته است و سال جدید آمده شما هفت سین موفقیت تان را چیده اید؟ بهترین تغییر در چنین لحظه هایی، بازبینی روزهای رفته و کارهای انجام داده و نیز، اصلاح آنهاست. با این روند است که فوق العاده یاد می گیریم. حالا که یک سال جدید آمده است،…