مرور برچسب

آموزش بازاریابی شفاهی

چهار قانون اصلی در بازاریابی شفاهی

*قانون اول بازاریابی شفاهی : جلب توجه کنید. اگر جالب نباشید هیچ کس حتی 1 دقیقه هم درباره ی شما صحبت نمیکند. *قانون دوم بازاریابی شفاهی : آن را آسان کنید. نقل کلامی تنبل است اگر میخواهید به جایی برسد باید آن را هل بدهید.برای این منظور…