پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش جلب اعتماد

مذاکره با گروگان گیر – یک مامور FBI آموزش میدهد چطور در کمترین زمان اعتماد طرف مقابل تان را…

به سوال زیر پاسخ دهید : آیا شما میتوانید با یک گروگان گیر وارد مذاکره شوید؟ تصور کنید شما مسئول مذاکره تیم رهایی گروگان هستید و به شما خبر میدهند یک فرد چند نفر را در یک ساختمانی که تمام درب هایش را قفل کرده گروگان گرفته و تهدید به قتل…