پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش کسب ثروت

من میخواهم یک کارآفرین شوم, از کجا شروع کنم؟ | قسمت سوم

شروع کارآفرینی من میخواهم یک کارآفرین شوم, از کجا شروع کنم؟ (سیر تا پیاز تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر) | قسمت سوم یک باور عمومی وجود دارد که افراد موفق و ثروتمند کارآفرینند و برای اینکه ما هم موفق و ثروتمند شویم باید کارآفرین شویم,…

من میخواهم یک کارآفرین شوم, از کجا شروع کنم؟ | قسمت دوم

تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر من میخواهم یک کارآفرین شوم, از کجا شروع کنم؟ (سیر تا پیاز تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر) | قسمت دوم یک باور عمومی وجود دارد که افراد موفق و ثروتمند کارآفرینند و برای اینکه ما هم موفق و ثروتمند شویم…