پست‌های مرتبط با این برچسب

آندرس اریکسون

قله موفقیت بزرگ که فقط افراد بزرگ بر آن می ایستند‌ (کجاست؟ و چطور فتح اش کنیم؟)

قله موفقیت بزرگی که فقط در دست بزرگ مردان است اطرافمون پر است از این جور آدم های خاص... افرادی که انگار استعداد ذاتی دارند؛ 'خیلی خوب آواز میخونه... عجب استعداد!’ ، 'چقدر خوب حرف میزنه... از بچگی استعداد داشت!’ ، 'عجب متن قشنگی می…