پست‌های مرتبط با این برچسب

ارزش زمان بیشتر از پول است

چرا واحد پول قرن بیست و یکم زمان است ؟

اهمیت واقعی زمان بله این اسمیه که جدیدا روی واحد پول قرن بیست و یکم یعنی «زمان» گذاشتند و از اسمش که پیداست مثل اینکه خیلی هم موضوع مهمی هستش؛ اما پیش از اینکه بریم سر اصل مطلب اجازه بدید با یک داستان شروع کنیم. میگویند پدران ما حاضر…