مرور برچسب

جورج پتن کیست

این ژنرال بزرگ آمریکایی، نصیحت هایی متحول کننده ای دارد

جنگ های زیادی در تاریخ روی داده و ژنرال های زیادی در آنها حضور داشتند، اما تعداد معدودی از ژنرال های تاریخ، نامشان پس از جنگ، برای همیشه ماندگار میشود... از جمله ژنرال جورج پتن ! تمام آمریکایی ها باید نام او را بلد باشند. نه…