مرور برچسب

جیغ جیغو ها را از زندگی حذف کنید

جیغ جیغو ها که میخواهند زندگی شما را نابود کنند + فوت و فن مقابله با آنها

حذف افراد زورگو جیغ جیغو ها که میخواهند زندگی شما را نابود کنند + فوت و فن مقابله با آنها زنگ تلفن به صدا در می آید و آن طرف خط کسی به جای جواب سلام شما با کلمات بی ادبانه و توهین آمیز میخواهد که پولش را پس بدهید زیرا…