مرور برچسب

حقیقت یک رویا

قاتل زنجیره ای رویا هایتان – چطور آنرا دستگیر و برای همیشه به سلول انفرادی منتقل کنید؟

قاتل رویا تا وقتی که یک زندگی یکنواخت و عادی داشته باشید، کاری با شما ندارد... اما کافیست یک رویایی در سر داشته باشید، ایده ای برای کار جدید داشته باشید، بخواهید تغییر اساسی در روند اصلی زندگی تان ایجاد کنید، دیر یا زود سر و کله اش پیدا…