مرور برچسب

خدایانی که آسیب می بینند (برای موفقیت در زندگی باید کمال گرا باشیم یا قانع؟)

خدایانی که آسیب می بینند (برای موفقیت در زندگی باید کمال گرا باشیم یا قانع؟)

خدایانی که آسیب می بینند برای موفقیت در زندگی باید کمال گرا باشیم یا قانع؟   همه انسانها به نوعی در افکارشان خودشان را بی نقص و خداگونه تصور کرده اند... انسانی دارای تواناییهای منحصر به فرد در همه زمینه ها و به نوعی فرا انسان. از این…