مرور برچسب

خلاصه ایده سایمون سینک

با «دایره طلایی» میتوانید به رهبری بزرگ تبدیل شوید و مردم شما را دنبال کنند

رهبری بزرگ چطور بعضی ها میتوانند دیگران را در مسیرشان رهبری کنند درحالی که بعضی دیگر هرچقدر سعی و تلاش میکنند موفق نمیشوند؟ این سوالی بود که ذهن سایمون سینک رو به خودش مشغول کرده بود. سایمون یک مشاور بازاریابی و تبلیغات بود. او…