مرور برچسب

خواب آلودگی در سر کار

غلبه بر خواب آلودگی با ترکیب جادویی چرت زدن و قهوه خوردن !

واقعا افت بهره وری را میتوانید احساس کنید... وقتی خیلی کم خوابدید و یا صبح زودتر از موعد از خواب بیدار شدید یا اصلا فعالیتی خسته کننده مثل ورزش سنگین در صبح زود داشتید و در طول روز احساس خواب آلودگی گریبان گیر شما شده است. در محل کار،…