مرور برچسب

خودمان را بروز دهیم

چطور خودتان را با قدرت ارائه کنید و نادیده گرفته نشوید؟

میخواهید در هر جمعی که هستید به شما هم توجه شود و نادیده گرفته نشوید؟ خب انتظار نداشته باشید دیگران دل شان به حال شما بسوزد و به شما هم توجه کنند... شما اگر میخواهید نادیده گرفته نشوید، باید خودتان را با قدرت ارائه کنید ! اما چطور …