مرور برچسب

خیال پرداز نباشیم عمل گرا باشیم

خیال پرداز هستید یا عملگرا ؟ مسئله این است

تاحالا زیاد شنیدید که گفتن  «رویا هاتون رو دنبال کنید.» همه ما هم رویاهایی برای دنبال کردن داریم و خیلی دوست داریم آنها را در زندگی بدست بیاوریم... اما چرا بعضی هایمان فقط خیال پرداز در رویا هایمان می مانیم و یک عده مان عملگرا،…