مرور برچسب

خیلی راحت و سریع بفهمید راست مغز هستید یا چپ مغز

راست مغز هستید یا چپ مغز؟ به کمک این تصاویر خیلی سریع بفهمید

راست مغز بودن یا چپ مغز بودن مسئله مهمی نیست تا زمانی که به مدرسه میرویم و احساس میکنیم با بعضی درس ها ارتباط خوب و با بعضی دیگر اصلا نمیتوانیم ارتباط برقرار کنیم... به طرز عجیبی در درس ادبیات استعداد داریم، خیلی خوب میتوانیم انشا…