مرور برچسب

خیلی پیشرفت کنیم

چرا بعضی افراد در زندگی پیشرفت چشمگیری میکنند؟

خوب میدانید که وقتی بحثِ نصیحت و گوشزد باشد می‌گویند : «موفقیت از خود شما شروع می‌شود.» اما... کسی را می شناسید که نخواهد موفق شود یا در زندگی پیشرفت کند؟ فرد بدبختی را می شناسید که نخواهد از بدبختی و فلاکت بیرون بیاید؟ پس چرا…