مرور برچسب

عادت های بیمورد

پارادایم

عادت هایی که از نیاکان ما بدون هیچ دلیلی و فکری در ما وجود دارد به آن پارادایم گفته میشود. برای مثال برای پوشیدن شلوار کدام پا را اول داخل آن میکنید؟ با کدام پا اولین پله را طی میکنید؟ نگرش شما نسبت به زندگی چیست؟ چرا زندگی میکنید؟ چرا این…