پست‌های مرتبط با این برچسب

موفقیت و کسب پیروزی در زندگی به روش چنگیزخان مغول

بزرگترین امپراطوری تاریخ بر پایه یک راز ساده بنا شد که چنگیزخان مغول از آن آگاه بود

شاید یک جورهایی، بشود بزرگترین امپراطوری به هم پیوسته دنیا تا به امروز را، امپراطوری مغول ها دانست. و چنگیزخان مغول که بزرگترین رهبر استراتژیست تاریخ از نظر تاریخدانان نظامی شناخته میشود... کاری به این نداریم که چقدر آمدند و زدند و کشتند…