پست‌های مرتبط با این برچسب

میتواند خطرناک باشد؟

چرا داشتن یک ذهنیت ثابت، میتواند خطرناک باشد؟

ذهنیت ثابت پچرا داشتن یک ذهنیت ثابت ، میتواند خطرناک باشد؟   ذهنیت شما در مورد هرچیزی، 2 حالت بیشتر ندارد : ثابت / در حال رشد داشتن هرکدام از ذهنیت ها، به خوبی میتواند تفاوت بین موفقیت یا شکست در زندگی ایجاد کند. تفاوت میان ذهنیت…