پست‌های مرتبط با این برچسب

میتوانیم یک زندگی سخت را به اوج خود برسانیم

زندگی سخت است (اما باید با این سه طرزفکر استقامت تان را افزایش بدهید)

زندگی سخت است... خیلی خیلی هم سخت است اما... تو به این مقاله احتیاج داری ! چه بخواهید و چه نخواهید چه باور کنید چه باور نکنید، این واقعیت همچنان باقی است که تمام کارهایی که انجام میدهید (یا داده اید) عواقب و تاثیر خود را دارند؛…