مرور برچسب

چطور بهانه آوردن را متوقف کنید

8 بهانه ای که اجازه نمیدهند رشد کنید و راه های جلوگیری از آنها

آیا درحال حاضر زندگی که آرزویش را داشتد را زندگی میکنید؟ اگر پاسخ تان مثبت بود، امروز، این ساعت، درحال خواندن مقاله ای نبودید که راجع به تسلیم شدن است... چون احتمالا برای بدست آوردن زندگی که آزویش را دارید سخت تلاش میکنید و هیچ…