مرور برچسب

چطور تبدیل به فردی ثروت آفرین و پولساز شویم

یک برنامه کامل برای داشتن استقلال مالی و ثروتمند شدن

دوست دارید نام شما هم به عنوان یک میلیاردر در هر جمعی مطرح شود؟ دوست دارید آنقدر پول داشته باشید که هیچوقتِ دیگر درباره پول نگران نباشید؟ دوست دارید تلاش تان برای ثروتمند شدن، سریع تر نتیجه بدهد؟ این برنامه کامل و عملی برای داشتن استقلال…