مرور برچسب

چطور در دوستم نفوذ کنم

میخواهید با نفوذ ترین فرد در هر جمع باشید؟ نیاز به این حقه های ذهنی (و البته علمی) دارید……

در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم افسردگی شدیدی در بین مردم حاکم بود... اعتمادها کم کم از میان رفته بود، تورم بالا رفته بود و به علت شرایط جنگ زده، مردم نسبت به هم کشش خاصی دیگر نداشتند و امید به آینده کم کم در دل شان درحال غروب بود.…

میخواهید با نفوذ ترین فرد در هر جمع باشید؟ نیاز به این حقه های ذهنی (و البته علمی) دارید…

در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم افسردگی شدیدی در بین مردم حاکم بود... اعتمادها کم کم از میان رفته بود، تورم بالا رفته بود و به علت شرایط جنگ زده، مردم نسبت به هم کشش خاصی دیگر نداشتند و امید به آینده کم کم در دل شان درحال…