مرور برچسب

چطور در زندگی و کسب و کار شکست نخوریم

10 دلیلی که به خاطر آن شکست میخوریم (و راه غلبه بر آنها) | قسمت سوم

10 دلیلی که به خاطر آن شکست میخوریم (و راه غلبه بر آنها)  | قسمت سوم چیزهایی در زندگی وجود دارند که فرد را از رسیدن به موفقیت باز میدارند و راه هایی وجود دارد تا بر آنها غلبه کنیم. در کتاب فروشی ها قسمت کتاب های روانشناسی فردی و…