مرور برچسب

چطور در مذاکرات پیروز شویم

بحث را باید قبل از رسیدن به این نقطه تمام کنید

بحث، بحث، بحث... چیست این بحث که همه ضررهای آنرا میدانیم اما وقتی واردش شدیم نمیتوانیم از آن دل بکنیم؟ اگر بخواهیم کمی روراست باشیم، همه‌مان بحث کردن و بحث دیدن را دوست داریم. برای همین است که بر سر مسائل کوچکی و بی اهمیتی شروع به بحث…