مرور برچسب

چطور دست به هرکاری میزنیم موفق شویم

چطور و چه موقع باید به نسخه جدیدی از خودمان مجهز شویم؟

مثل کامپیوتر های قدیمی نباشیم که نمی تواند برنامه های جدید را اجرا کند... زمانی که  کار ها به کندی پیش میرود زمانی که بخشی از وقت و هزینه ما در جای اشتباهی صرف می شود؛ زمانی که مدام در کار و زندگی به بن بست می خوریم. اینها نشان از یک چیز…