مرور برچسب

چطور دقیقه 90 ی نباشیم

راهنمای عملی برای اینکه یک فرد عملگرا باشیم (چطور آنچه را که میخواهیم خیلی راحت در عمل بدست آوریم؟)

دوست دارید ورزش کنید اما حال ندارید صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید؟ دوست دارید کسب و کارتان را راه اندازی کنید، اما تا به امروز هیچ اقدامی نکردید؟ دوست دارید عادات بدتان را کنار بگذارید ،اما تا به امروز از این کار طفره رفتید؟ دوست…