مرور برچسب

چطور زندگی جدیدی داشته باشیم

با این نسخه دوباره متولد شوید و یک زندگی متفاوت تجربه کنید (برای تولدی دوباره، ابتدا باید مرد)

بعضی اوقات انسان به موقعیتی در زندگی میرسد که دیگر نمیتواند به شیوه فعلی زندگی کند. دیگر نمیتواند با این شیوه ادامه دهد، دیگر نمیتواند اتفاقات و وقایع دور و بر خود را با شخصیت و طریقه زندگی خود وفق دهد... گاهی این موقعیت، یک سکون بی…