مرور برچسب

چطور فروشمان را چند برابر کنیم؟

قانون اهرم ها : قانون اهرم ها چطور خیلی ساده فروشمان را دو برابر کنیم؟

قانون اهرم ها چطور خیلی ساده فروشمان را دو برابر کنیم؟   اعمال یک سری تنظیمات جدید در سیستم فروشتان میتواند باعث افزایش دو برابر فروش تان شود. آیا افزایش فروش به میزان دو برابر ،یعنی دو برابر بیشتر کار کنید و دو برابر بیشتر خرج…