مرور برچسب

چطور مانند کودکان شاد باشیم

چطور احساس شادی را با تقلید از رفتار کودکان به زندگی برگردانید؟

آخرین باری که یک نوزاد کوچک به شما نگاه کرد و لبخند زده را به یاد دارید؟ رابطه خوشایند و غیر کلامی که بین شما و آن نوزاد ایجاد می‌شود برای یک لحظه هم که شده ارزش زندگی را به شما یادآور می‌شود و شما نیز به طور ناخودآگاه لبخند خواهید زد.…