مرور برچسب

چطور معجزه کنیم و بیماری مان را شفا دهیم

معجزات چطور و چرا در دنیای امروز هم رخ میدهند؟

معجزه تاثیرگذاری در دنیا چیست؟ تاحالا این سوال برایتان پیش آمده که چرا معجزات فقط مربوط به کتاب‌های مقدس چند هزار سال پیش بودند؟ آیا در دنیای امروزی خبری از معجزه هست؟ پاسخ کوتاه مثبت است... در قرن حاضر هم معجزات هر روز رخ میدهند.…