مرور برچسب

چطور میتوانیم تمرکزمان را در سر کار افزایش دهیم

افزایش 18 برابری تمرکز با یک تمرین ساده 18 دقیقه ای در ابتدای روز

تمرین افزایش تمرکز در 18 دقیقه در ابتدای روز افزایش تمرکز -> افزایش عملکرد -> نتایج بهتر -> روحیه بهتر ->افزایش تمرکز معمولا هنگامی که صحبت از تمرکز میشود یاد کنکور و ورزش های رزمی می افتیم. در صورتی که در دنیای تجارت تمرکز…