مرور برچسب

چطور میتوانیم یک برند شخصی داشته باشیم

برند شخصی نداشته باشید هیچکس صدای شما را نمی شنود

هنری وادس ورث شاعر آمریکایی میگویید «ما خودمان را بر اساس قابلیت هایمان قضاوت می کنیم ولی دیگران ما را بر اساس کارهایی که تابحال انجام داده ایم قضاوت می کنند...» زمانیکه صحبت از ساخت برند شخصی به میان می آید، باید بدانیم که همه…