مرور برچسب

95 مقاله کوتاه اما پرقدرت برای پیشرفت

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 95 – قسمت چهارم

امسال قرار است پیشرفت کنید؟  شک نکنید... سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان خوبی برای…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 95 – قسمت سوم

امسال قرار است پیشرفت کنید؟  شک نکنید... سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان خوبی برای…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 95 – قسمت دوم

امسال قرار است پیشرفت کنید؟  شک نکنید... سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان خوبی برای…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 95

امسال قرار است پیشرفت کنید؟  شک نکنید... سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان خوبی برای…