پست‌های مرتبط با این برچسب

95 مقاله کوتاه اما پرقدرت برای پیشرفت

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 1401 – قسمت چهارم

امسال قرار است موفقیت و پیشرفت کنید؟  شک نکنید... سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال 1400 انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان خوبی…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 1401 – قسمت سوم

امسال قرار است پیشرفت کنید؟  شک نکنید با این راهکارهای پیشرفت در کار رونقی دوچندان در کسب و کار شما ایجاد می شود. سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال 1400 انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 1401 – قسمت دوم

امسال قرار است پیشرفت در زندگی را تجربه بکنید  سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی داشته اند، اصلاحاتی انجام بدهیم. همچنین زمان…

95 مقاله ریزه میزه اما پرقدرت برای پیشرفت بزرگ تان در سال 1401

 امسال قرار است پیشرفت کنید؟  با خواند این 95 مقاله های کوتاه پیشرفت شک نکید بدست خواهید آورد سال جدید آمده است؛ سالی برای اهداف جدید و بازبینی کارهایی که در سال نود و چهار انجام داده ایم و این که ببینیم خوب بوده اند یا نه و اگر مشکلی…