فقط ادامه بده!

دوست من هروقت خواستی نا‌امید بشی،
دیدی مسیر داره سخت میشه و احساس کردی کم میاری
بدون شیطان نشسته کنارت تا تسلیم بشی !
با حرفات و نشخوارهای ذهنی خودت رو ناامید نکن،
هر فکری بهت حس منفی داد از مغزت بیرون کن
فقط به هدفت فکر کن و با خودت تکرار کن «من میدونم که بهش میرسم… هرطور شده !»

این سخنرانی تی دی جیکس کشیش معروف و موفق آمریکایی سرشار از پندهای طوفانی براش شکست دادن ناامیدی است.