ویژگی فروشنده حرفه ای : شماره 2

” هر فروشی با 5 مانع اساسی روبروست :
1_فقدان نیاز 2_فقدان پول 3_فقدان عجله 4_فقدان تمایل 5_فقدان اعتماد ”

__زیگ زیگلار

یک فروشنده حرفه ای همیشه از تجارب دیگران بیشتر از تجارب خودش استفاده میکند…

1 دیدگاه جالب

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**