پست‌های مرتبط با این برچسب

آزادی از نظر جان اف کندی.جان اف کندی

داستان هایی از جنس موفقیت، اینبار :‌ آزادی

گاهی اوقات یک تعریف از آزادی میتواند زندگی شما را متحول کنید... پسرک جوان پشیمان از گذشته خود درون حال قدم زدن در کوچه های شهر بود. به پرنده های شهر نگاه میکرد و آزادی آنها را ستایش میکرد. آنها آزاد بودند هر جا میخواهند بروند. هر…