پست‌های مرتبط با این برچسب

آزمون شخصیت شناسی

کدام تیپ های شخصیتی ثروتمند میشوند

برایمان عادت شده... دوست داریم این فرض را باور کنیم که بدون در نظر گرفتن تیپ شخصیتی انسان ها، هرکسی که موفقیت و ثروت دست یافته، دیگران هم از آن راه میتوانند به ثروت دست پیدا کنند. از جوانان ایرانی عاشق استیو جابز (که حتی بعضی ها واقعا…