پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش میدیتیشین و ذن

جادوی ذهن خالی (چطور همیشه موفق شویم، حتی زمانی که به موفقیت فکر نمیکنیم)

جادوی ذهن خالی چطور همیشه موفق شویم، حتی زمانی که به موفقیت فکر نمیکنیم پیش ازاین در چند مقاله با کلیت دیدگاه ذن و اندیشه نامتعارفش در برابر تفکر مدیریتی غرب در همین سایت مطالبی منتشر شده است که احتمالا خواندید. از 3 حقیقت اصیل حکمت ذن…