پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزه های سرخپوست ها

مقدمه ای بر چهار میثاق بهتر زیستن از سرخپوستان تولتک

سرخپوستان تولتک خرد باورنکردنی درباره انسان، ذات و روح جاودانگی داشتند؛ دون میگوئل روئیز به قبیله تولتک ها سفر کرده و درس های با ارزشی از آنها فرا گرفته برای بهتر زیستن با میثاق های جدید...