پست‌های مرتبط با این برچسب

آنهایی که حواس پرت هستند

تمرکز سیاه چاله ای (برای دست یافتن به هدفی بزرگ در زندگی)

اگر در زندگی هدفی بزرگ داریدمیخواهید دستآوردی بزرگ در زندگی بدست آورید باید چشمان تان را باز نگه دارید، فقط بر روی خواسته تان تمرکز کنید و مشخص کنید دقیقا چه میخواهید؛ هیچکس با چشمان بسته کورمال کورمال به خواسته اش نرسیده است...…