پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا بهانه تراشی خوب است

نزدیکترین دشمنتان را بشناسید چطور بهانه آوردن زندگی ما را نابود میکند؟ + راهکارهای مقابله با آن

نزدیکترین دشمنتان را بشناسید چطور بهانه آوردن در زندگی ما را نابود میکند؟ + راهکارهای مقابله با آن   آیا این سناریوها برایتان آشنا نیست؟ - دوستی را در خیابان می بینید. با هم صحبت می کنید. هنگام خداحافظی دوستتان به شما می گوید: "…