پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا بهتر نیست اهدافم را با دیگران به اشتراک بگذارم

هیس !!! افراد موفق رویاهایشان را فریاد نمی زنند

رویاها آن چیزهایی نیستند که شب ها در خواب میبینید. رویاهای همان افکاری هستند که اجازه نمیدهند شب ها بخوابید چون آنقدر اشتیاق بدست آوردنشان در شما فوران انگیزه میکند که نمیتوانید وقت تان را با خوابیدن تلف کنید ! این اوضاع زندگی افرادی…