پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا هرکس برنده میشود موفق شده است

چرا برنده شدن به معنی موفق شدن نیست، اما فقط 5% مردم آنرا میدانند؟

آیا تمام آنهایی که برنده میشوند، موفق هستند؟ یا تمام آنهایی که شکست میخورند، ناموفق هستند؟ آیا میشود برنده شدن درحالی که ناموفق هستیم؟ حتما باید بخوانید...