پست‌های مرتبط با این برچسب

احساس پشیمانی نکردن

5 کاری که اگر در زندگی انجام ندهید بعدا پشیمان میشوید

یکی از بدترین احساساتی که بشر تاکنون آنرا تجربه کرده، پشیمانی است. پشیمانی از فرصت هایی که داشته و استفاده نکرده، پشیمانی از زندگی نکرده، از ایده ای که تبدیل به واقعیت نکرده، از حرف هایی که نزده و از حرف هایی که زده... هرچه که…