پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی های بدست آوردن انگیزه

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت ششم – اهمیت انگیزه)

یک لحظه این صحنه را تصور کنید : «یک نفر منتظر نشسته است تا انگیزه هایی از راه برسند، سپس شروع کند به کار کردن، سپس موفق بشود.» اما این انگیزه ها درست موقعی که باید از راه برسند، از راه نمی رسند. البته گاهی جای این انگیزه ها را، اجبار و…