پست‌های مرتبط با این برچسب

سلسله مراتب مازلو

فرمول جادویی مازلو برای پیشرفت سریع در هر کاری

فرمول جادویی مازلو برای پیشرفت سریع در هر کاری آبراهام مازلو، روانشناس شهیر آمریکایی قانونی دارد به نام قانون حرکت ! طبق نظریه مازلو شما هیچگاه ثابت نیستید، چون دنیا ثابت نیست... شما همواره در حال تغییر هستید؛ تغییر شما دو حالت بیشتر…