مرور برچسب

10 سرنخ از آینده درخشانتان

اگر این 10 نشانه را دارید، دنیا را متحول خواهید کرد (10 سرنخ از آینده درخشانتان)

اول از همه این سه قانون متحول کننده را باید بلد باشید : هر فردی نمیتواند موفق شود. هر فرد موفقی نمیتواند دنیا را متحول کند. اما هرکسی که این نشانه ها را داشته باشد، دنیا را متحول خواهد کرد از آینده خودتان خبر ندارید؟ خب طبیعی…